ขรก.ฟันพันล้าน โบนัสปี 52 ผลงานดีแต้มต่อ


ข้าราชการเตรียมเฮ! ได้แน่งบพันล้าน โบนัสปีงบฯ 52 เตรียมชง ครม.(13ก.ค.)อนุมัติ ก.พ.ร.กำชับแจกคนมีผลงาน-ทำประโยชน์เพื่อหน่วยราชการ สั่งห้ามเฉลี่ยหารเท่า…

ข่าวดีของข้าราชการครั้งนี้เปิดเผยขึ้น เมื่อวันที่ 9 ก.ค.จะมีขึ้นในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัปดาห์หน้าโดยในวันที่ 13 ก.ค. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอให้ ครม. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบฯ 2552 สำหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ที่ไม่มีเงินเหลือจ่ายประจำปีงบฯ 52 ตามมติของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.53 ที่ให้เสนอต่อ ครม.ให้ใช้เงินงบประมาณ งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย การปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ที่คงเหลือจากการจัดสรรเงินรางวัลและเงินเพิ่มพิเศษ สำหรับผู้บริหารก่อนปีงบฯ 52 ซึ่งมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว 1,073,629,255.03 บาท

สำหรับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปีงบฯ 52 ให้กับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ที่ไม่มีเงินเหลือจ่ายประจำปีงบฯ 52 หรือมีอยู่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินรางวัลฯดังกล่าว เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ให้ส่วนราชการ จังหวัดฯ ที่มีเงินเหลือจ่ายประจำปีงบฯ 52 สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายงานเงินงบฯ ปี 52 ไปตั้งจ่ายในรายการเงินรางวัล สำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติของหน่วยงาน เพื่อใช้สำหรับการจัดสรรเป็นเงินรางวัล ไม่ต้องทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเป็นรายๆ ไป เพื่อเป็นการผ่อนผันวิธีปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้กระทรวงการคลังอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบฯ 52 เพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจำปีงบฯ 52 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 52 และวันที่ 11 พ.ค. 53 รวมทั้งให้ส่วนราชการ จังหวัดฯ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ร. กำหนด และ ครม. ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อ วันที่ 11 พ.ค. 53 โดยควรให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติและไม่ควรนำเงินรางวัลที่ได้รับ จัดสรรไปหารเฉลี่ยให้เท่ากันทุกคน แต่ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการและควรให้กับผู้ที่มีความร่วมมือ ในการสร้างผลงานให้ส่วนราชการฯ รวมทั้งผู้ที่มีความทุ่มเท และมีผลงานให้ส่วนราชการฯ บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ และตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี

โดย ไทยรัฐออนไลน์

Advertisements