แบล็กลิสต์ 106 รายการ สนับสนุนการก่อการร้าย ห้ามทำธุรกรรมทางการเงิน


สมช. ประกาศขึ้นแบล็กลิสต์ บ.ในเครือครอบครัวชินวัตร 13 แห่งรวม ทั้งอดีตแกนนำทรท.กว่า 100 คน พ่วงท้ายแกนนำ นปช. ห้ามทำธุรกรรมทางการเงิน

วันนี้ (16 พ.ค.) นายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กล่าวว่า ศอฉ. ได้มีคำ สั่งห้ามไม่ให้กระทำการใดๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางการเงิน หรือดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลหรือนิติบุคคลเท่าที่จำเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของรัฐ ตามที่นายกฯได้ประกาศที่มีความร้ายแรงแล้วยังมีพฤติกรรมของการก่อการร้าย มีการใช้กำลังประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายและทรัพย์สิน และมีเหตุอันเชื่อได้ว่า มีการกระทำที่รุนแรงมีผลกระทบต่อความมั่นคง

ล่าสุดราย ชื่อบุคคลที่ห้ามมิให้กระทำการใดๆ หรือสั่งการใดๆ เกี่ยวกับการทำธุรกรรมทาง การเงินหรือดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลหรือนิติบุคคลเท่าที่จำเป็น แก่การรักษาความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประเทศและความปลอดภัยของประชาชน

สำหรับนิติบุคคล ประกอบด้วย

1.บริษัท ทุนนวัตกรรม จำกัด

2.บริษัท นิวโอ๊ค จำกัด

3.บริษัท บี.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

4.บริษัท ประไหมสุหรี พร้อมเพอร์ตี้ จำกัด

5.บริษัท พี.ที.คอร์ปอเรชั่น จำกัด

6.บริษัท เอส ซี เค เอสเทต จำกัด

7.บริษัท เอส ซี ออฟฟิซ ปาร์ค จำกัด

8.บริษัท เอส ซี ออฟฟิซ พลาซ่า จำกัด

9.บริษัท โอ เอ ไอ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

10.บริษัท โอเอไอ คอนซัลแต้นท์แอนด์แมนเนจเม้นท์ จำกัด

11.บริษัทโอเอไอ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

12.บริษัท โอเอไอ ลีสซิ่ง จำกัด

13.บริษัท โอเอไอ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

บุคคลธรรมดา ประกอบด้วย

14.พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร

15.คุณหญิงพจมาน ชินวัตร หรือดามาพงศ์ หรือ ณ ป้อมเพชร

16.นายพานทองแท้ ชินวัตร

17.น.ส.แพทองธาร ชินวัตร

18. น.ส.พินทองทา ชินวัตร

19.น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

20.นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์

21.นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

22.นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์

23.นางกาญจนาภา หงส์เหิน

24.นายชานนท์ สุวสิน

25.นายสาโรจน์ หงษ์ชูเวช

26.นายเอกราช ช่างเหลา

27.นายชูชาติ หาญสวัสดิ์

28.นายการุณ โหสกุล

29.นายนพดล ปัทมะ

30.นายวิชาญ มีนชัยนันทน์

31.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

32.นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา

33.นางพิมพา จันทรประสงค์

34.นายสันติ พร้อมพัฒน์

35.นายเชิดชัย ตันติศิรินทร์

36.นายประชา ประสพดี

37.นายไชยา สะสมทรัพย์

38.นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร

39.นายยงยุทธ ติยะไพรัช

40.นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

41.นายเจริญ จรรย์โกมล

42.นายสุทิน คลังแสง

43.นายเรืองเดช สุวรรณฝ่าย

44.นายเรืองยุทธ ประสาทสวัสดิ์ศิริ

45.นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ

46.นายสมบุญ ขุนทองไทย

47.นางมยุรี เศวตาศัย

48.นายอุดมเดช รัตนเสถียร

49.นายไพโรจน์ อิสรเสรีพงษ์

50.นายพายัพ ชินวัตร

51.นายจิระศักดิ์ เตชะทวีกุล

52.น.ส.พนิดา ปัญจาบุตร

53.นางวิยดี สุตะวงศ์

54.นายเจริญ คัมภีรภาพ

55.นายทัศ เชาวนเสถียร

56.พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก

57.นายสุชน ชาลีเครือ

58.นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงษ์ไพศาล

59.นายอนุสรณ์ ปั้นทอง

60.น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

61.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์

62.นายพันเลิศ ใบหยก

63.นายสมหวัง อัสราศี

64.น.ส.จุฬารัตน์ เมนะเศวต

65.นายสมชาย ไพบูลย์

66.พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร

67.นายสงวน พงษ์มณี

68.น.ส.ชินณิชา ชินวัตร

69.พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์

70.นายไพโรจน์ ตันบรรจง

71.นางอรุณี ชำนาญยา

72.นายวิเชียร ขาวขำ

73.นายพีระพันธ์ พาลุสุข

74.นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ

75.พ.ต.ท.สมชาย เพศประเสริฐ

76.นายพายัพ ปั้นเกตุ

77.นายสุชาติ ลายน้ำเงิน

78.นายนิยม วรปัญญา

79.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

80.นพ.เหวง โตจิราการ

81.นายวีระ มุสิกพงศ์

82.นายขวัญชัย สาราคำ

83.นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

84.นายจรัล ดิษฐาอภิชัย

85.นายนิสิต สินธุไพร

86.นายก่อแก้ว พิกุลทอง

87.นายชินวัตร หาบุญพาด

88.นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไทย

89. นายอดิศร เพียงเกษ

90. นายวรพล พรหมิกบุตร

91.นายสำเริง ประจำเรือ

92 นายวิสา คัญทัพ

93.นายยศวลิต ชูกล่อม

94. นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์

95. นางดรุณี กฤตบุญญาลัย

96.พ.ต.ต.เสงี่ยม สำราญรัตน์

97. นายวันชนะ เกิดดี

98.นายอารีย์ ไกรนรา

99. นายวรวุฒิ วิชัยดิษฐ์

100.นายเมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์

101.นายประชัญ หรือ ฌอน บุญประคอง

102. พล.องพัลลภ ปิ่นมณี

103. พล.ท.มนัส เปาริก

104 .พล.ท.พฤณฑ์ สุวรรณทัต

105.พล.ต.ท.สล้าง บุนนาค

106 .พล.ต.ขัตติยะ สวัสดิผล

โดย ASTVผู้ จัดการออนไลน์