ก.ล.ต.กล่าวโทษ แม้ว-พจมาน ซุกหุ้นชินฯ ส่งดีเอสไอฟัน


ซุกหุ้นชิน

ก.ล.ต. กล่าวโทษ “ทักษิณ-พจมาน” ซุกหุ้นชินฯ ช่วงปี 42-49 ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ หวังดำเนินการตามกฎหมายต่อไป หลังเหตุการณ์ดังกล่าวทำตลาดหุ้นไทยลดความน่าเชื่อถือ..

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า เมื่อวันที่ 28 เม.ย. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กล่าวโทษ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร (ชินวัตร) ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กรณีกระทำความผิดที่เข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

โดยระบุว่าตามที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ อม. 1/2553 ระหว่าง อัยการสูงสุด ผู้ร้อง กับ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ผู้ถูกกล่าวหา เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2553 ว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และคุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร (ชินวัตร) ใช้ชื่อของนายพานทองแท้ ชินวัตร น.ส.พินทองทา ชินวัตร น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ และบริษัทแอมเพิลริช อินเวสต์เมนท์ จำกัด (ARI) เป็นผู้ถือครองหุ้นบริษัทชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SHIN) แทนบุคคลทั้งสองนั้น

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ยึดถือตามคำวินิจฉัยของศาลฎีกาฯ ดังกล่าว ประกอบกับมีข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากการตรวจสอบของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ปรากฏพยานหลักฐานน่าเชื่อว่า พ.ต.ท.ทักษิณ และคุณหญิงพจมานเป็น เจ้าของที่แท้จริงของบริษัท วินมาร์ค จำกัด (Win Mark) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น SHIN ด้วย จึงเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่า ในระหว่างปี 2542-2549 หุ้น SHIN ที่ พ.ต.ท.ทักษิณ และ คุณหญิง พจมาน ถืออยู่ในนามบุคคลในครอบครัว ARI และ Win Mark มีการเคลื่อนไหวรวมกันข้ามผ่านทุกร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วของบริษัท SHIN หลายครั้ง แต่ พ.ต.ท.ทักษิณ และคุณหญิงพจมาน ไม่รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)
ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้มาหรือจำหน่ายไป หรือรายงานข้อมูลเท็จ รวมทั้งไม่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการ เมื่อข้ามผ่านร้อยละ 50 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดด้วย

การกระทำของบุคคลดัง กล่าวจึงเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งต้องระวางโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน และเนื่องจากเป็นกรณีที่มีผลกระทบอย่างสำคัญต่อความน่าเชื่อถือของตลาดทุน ไทย สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้ดำเนินการกล่าวโทษ พ.ต.ท.ทักษิณ และคุณหญิงพจมานในกรณีความผิดดังกล่าวต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้รับเป็นคดีพิเศษและสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป

นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้แจ้งและประสานงานการส่งข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ ARI และ Win Mark ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรด้วยแล้ว.

โดย ไทยรัฐออนไลน์

Advertisements