@ไตรคุณาสถาบัน@ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์


@สามสถาบันหลักอันศักดิ์สิทธิ์
มิ่งนิมิต คือ ชาติ ศาสนา
อีกพระมหากษัตริย์ ขัตติยา
ทรงคุณค่ามิใช่ค่า เพียงวาทกรรม
คุณค่าสถาบัน คือ องค์คุณ
อันค้ำจุน สถาบัน มิตกต่ำ
คุณแห่งชาติ คือ “อารยธรรม”
อารยะ อันนำ ชาติเจริญ
คุณแห่งศาสน์ คือ “ศานติธรรม” มั่น
คุณแห่งมหากษัตริย์นั้น พึงสรรเสริญ
คือคุณค่า “สามัคคีธรรม” ที่ดำเนิน
ร่วมเทิดเทินสถาบันที่ “องค์คุณ”
คือ “อารยะ-ศานติ-สามัคคี”
ประดุจตรีมูรติ ที่เนื่องหนุน
นำแนวทางสังคม สู่สมดุลย์
สมบูรณ์บุญญาธิการ ประสานชัย
เคารพสามสถาบัน มั่นองค์คุณ
สำแดงสุนทรานุภาพ ประทับสมัย
แผ่นดินธรรมนำถิ่น แผ่นดินไทย
เป็นแม่แบบโลกได้ด้วย “ไตรคุณ” ฯ

Advertisements